Display
per page

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 2.5 mm, 17° [A], sterile

Item #: K2256.3325

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 4.0 mm, 17° [A], sterile

Item #: K2256.3340

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 2.5 mm, 17° [B], sterile

Item #: K2257.3325

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 4.0 mm, 17° [B], sterile

Item #: K2257.3340

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 2.5 mm, 30° [A], sterile

Item #: K2258.3325

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 4.0 mm, 30° [A], sterile

Item #: K2258.3340

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 2.5 mm, 30° [B], sterile

Item #: K2259.3325

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 4.0 mm, 30° [B], sterile

Item #: K2259.3340

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 0.5 mm, straight, sterile

Item #: J2254.3305

CAMLOG® Bar abutment Ø 3.3 mm, GH 2.0 mm, straight, sterile

Item #: J2254.3320