Display
per page

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 2.5 mm, 17° [A], sterile

Item #: K2256.5025

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 4.0 mm, 17° [A], sterile

Item #: K2256.5040

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 2.5 mm, 17° [B], sterile

Item #: K2257.5025

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 4.0 mm, 17° [B], sterile

Item #: K2257.5040

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 3.5 mm, 30° [A], sterile

Item #: K2258.5035

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 5.0 mm, 30° [A], sterile

Item #: K2258.5050

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 3.5 mm, 30° [B], sterile

Item #: K2259.5035

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 5.0 mm, 30° [B], sterile

Item #: K2259.5050

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 0.5 mm, straight, sterile

Item #: J2254.5005

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 2.0 mm, straight, sterile

Item #: J2254.5020

CAMLOG® Bar abutment Ø 5.0 mm, GH 4.0 mm, straight, sterile

Item #: J2254.5040