Display
per page

CAMLOG® Inset abutment Ø 3.8, GH 1.5 mm

Item #: K2235.3815

CAMLOG® Telescope abutment Ø 3.8 mm

Item #: K2212.3800

CAMLOG® Titanium base Ø 3.8 mm

Item #: K2242.3842

CAMLOG® Universal abutment Ø 3.8 mm

Item #: K2211.3800

CAMLOG® Universal abutment PS Ø3.8 mm

Item #: K2201.3800