Display
per page

CAMLOG® Inset abutment Ø 4.3, GH 1.5 mm

Item #: K2235.4315

CAMLOG® Telescope abutment Ø 4.3 mm

Item #: K2212.4300

CAMLOG® Titanium base Ø 4.3 mm

Item #: K2242.4342

CAMLOG® Universal abutment Ø 4.3 mm

Item #: K2211.4300

CAMLOG® Universal abutment PS Ø4.3 mm

Item #: K2201.4300