Display
per page

CAMLOG® Inset abutment Ø 5.0, GH 1.5 mm

Item #: K2235.5015

CAMLOG® Telescope abutment Ø 5.0 mm

Item #: K2212.5000

CAMLOG® Titanium base Ø 5.0 mm

Item #: K2242.5042

CAMLOG® Universal abutment Ø 5.0 mm

Item #: K2211.5000

CAMLOG® Universal abutment PS Ø5.0 mm

Item #: K2201.5000